კვლევები

კვლევებში გამოხატული მოსაზრებები ავტორისეულია და არ ასახავს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ან მისი რომელიმე წევრი სამთავრობო უწყების ოფიციალურ პოზიციას.

კვლევა ქართული დიასპორის და მიგრანტთა გაერთიანებების პროფილის შესახებ სამ სამიზნე ქვეყანაში (საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი)

კვლევაში აღწერილია სამი დანიშნულების ქვეყნის (საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი) მიგრაციის კანონმდებლობა და გაანალიზებულია მიგრანტთა დიასპორის პროფილი, მათ შორის მათი საჭიროებები, ინტერესები და გამოწვევები..

კვლევის ანგარიში (ინგლისურ ენაზე) ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:

https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/Publications_2018/Case_Study_GR_IT_ES_Final.pdf

ევროკავშირის ქვეყნებში ცირკულარული მიგრაციის პოტენციალის კვლევა

კვლევის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შრომის ბაზრების დეტალური ანალიზი და ურთიერთშედარების საფუძველზე, მოხდა საქართველოსთვის ყველაზე რელევანტური ქვეყნების და პროფესიების იდენტიფიცირება დროებითი შრომითი (ცირკულარული) მიგრაციის კუთხით თანამშრომლობის განსავითარებლად. 

ცირკულარული მიგრაციის სქემის სახელმძღვანელო

ცირკულარული მიგრაციის საცდელი სქემის სახელმძღვანელო შემუშავდა ევროკავშირის პროექტის „ევროკავშირის პარტნიორობა მობილურობისთვის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება საქართველოში მიზნობრივი ცირკულარული მიგრაციისა და დიასპორის მობილიზაციის გზით“ ფარგლებში

კვლევა „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ინიციატივის შესახებ

არასამთავრობო ორგანიზაციამ ,,სიდა"-ს მიერ მოამზადებული კვლევის მიზანია, მიგრაციის მიმართულებით, 2009-2017 წლებში, “პარტნიორობა მობილობისთვის” ინიციატივის ფარგლებში, სახელმწიფო უწყებების მიერ განხორციელებული ინიციატივების/საქმიანობის შეფასება, საქართველოს წინაშე მდგარი პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

ანგარიშის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: http://www.cida.ge/news/mobility-partnership-evaluation-report

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები

საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წლის 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბერის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. დეტალური მონაცემები აღწერის შედეგების შესახებ განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: http://census.ge/ge/results/census

ანგარიში მიგრაციის მდგომარეობის შესახებ საქართველოში

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.enigmma.ge

ურთიერთკავშირი საჯარო პოლიტიკას, მიგრაციასა და განვითარებას შორის

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.oecd.org/countries/georgia/interrelations-between-public-policy-migration-and-development-in-georgia-9789264272217-en.htm

მიგრაციის ზეგავლენა მოლდოვასა და საქართველოში მიგრანტთა მიერ დატოვებულ ბავშვებსა და ხანდაზმულებზე

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://migration.merit.unu.edu/research/projects/study-on-children-and-elderly-left-behind-in-moldova-and-georgia-2010-2013/

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ცირკულარული მიგრაციის სქემების განვითარების შესაძლებლობა

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://gyla.ge/geo/news?info=1826

საქართველოში ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესის ანალიზი: მოლდოვის გამოცდილება და რეკომენდაციები

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://giss.org.ge/geo/publications/13

ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს

საქართველოს დიასპორა და მიგრანტთა გაერთიანებები გერმანიაში, საბერძნეთსა და თურქეთში - ტრანსნაციონალური რეალობა და კავშირები საქართველოსთან

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.enigmma.ge/ergem-project/

შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პუბლიკაციები

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია გამოსცემს დიდი რაოდენობით პუბლიკაციებს, მათ შორის ანგარიშს მსოფლიოში მიგრაციის შესახებ, წიგნებს, კვლევებს და თემატურ ანგარიშებს, მიგრაციის პროფილებს, სახელმძღვანელოებს და გზამკვლევებს, საინფორმაციო მასალებს, ფლაერებს და სხვადასხვა თემატური კატალოგებს.

აღნიშნული მასალა ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://publications.iom.int/

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის პუბლიკაციები

მკვლევარებსა და თემით დაინტერესებულ სხვა პირებს ICMPD უზრუნველყოფს ისეთი სასარგებლო რესურსებით, როგორიცაა ICMPD-ის მიერ მომზადებული კვლევები, პუბლიკაციები და სხვადასხვა თემატური სამუშაო დოკუმენტები.

მასალების გაცნობა შესაძლებელია ICMPD-ის ონლაინ ბიბლიოთეკაში: https://www.icmpd.org/publications/library/