მიგრაციის სტრატეგია

საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგია

საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის წინამდებარე ვერსია, წარმოადგენს მის ე.წ. არაოფიციალურ ენციკლოპედიურ ვარიანტს, რომლის მიზანია მკითხველს მისცეს დამატებითი ინფორმაცია დოკუმენტში განხილულ მრავალ საკითხებზე და გააადვილოს მათი ინტერნეტ სივრცეში მოძიება. ამასთანავე, სტრატეგიაზე საუბრისას რეფერირება უნდა მოხდეს მხოლოდ მის ოფიციალურ ვერსიაზე და თანმდევ დოკუმენტებზე.

მოცემულ ვერსიაში ზედმიწევნით გადამოწმდა ყველა მითითებული ვებგვერდის მისამართი, რათა პუბლიკაციის გამოქვეყნების მომენტისთვის უზრუნველყოფილიყო მათზე გამართული წვდომა. მიუხედავად ამისა, გამომცემელი ვერ იქნება მითითებული ვებგვერდების გამართული მუშაობის, ასევე მათი შინაარსის უცვლელად დატოვების გარანტი.

საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია

საქართველოს 2013-2015 წლების მიგრაციის სტრატეგია

საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკის კონცეფცია (1997 წ.)

სტრატეგიის სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი

      2023