ლიტერატურა

# Book Author
1 International Migration Khalid Koser
2 What is Migration History Christiane Harzig; Dirk Hoerder with Donna Gabaccia
3 Migration and Human Rights; The United Nations
Convention on Migration Worker's Rights
Paul De Guchteneire, Antoine Pecoud and Ryszard Chlewinski
4 Citizenship, Borders and Human Needs Rogers M. Smith
5 The Refugee in International Law Guy S. Goodwin-Gil and Jane McAdam
6 Imigration Worldwide Policies, Practicies and Trends Uma A. Segal, Doreen Elliott and Nazneen S. Mayadas
7 The Responsibility ro Protect Jared Genser, Irwin Cotler
8 Migration and International Legal Norms T. Alexander Aleinikoff; Vincent Chetail
9 International Migration Law Ryszard Cholewinski; Richard Perruchoud; Euan MacDonald
10 Migration in a Globalised World Cedric Augebert and Mohamed Kamel Dorai
11 Atlas of Global Development  
12 Researching country of origin information a training manual
13 The prohibition of torture human rights  handbook
14 The right to respect for  private and family life human rights  handbook

* წიგნები გადაცემულია GOVAC-ის პროექტის ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავდა მიგრაციის სფეროში აკადემიასა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას კვლევებისა და შესაძლებლობების გაღრმავების თვალსაზრისით. 

მიგრაციისა და თავშესაფრის ლექსიკონი - ევროპის მიგრაციის ქსელი (EMN)

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი