ადგილობრივი კანონმდებლობა

საქართველოს კონსტიტუცია

კანონები

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ

საქართველოს კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

საქართველოს კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ

საქართველოს კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ

საქართველოს კანონი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ

საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ

საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ

მთავრობის დადგენილებები

პრეზიდენტის ბრძანებულებები:

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი