მიგრაციის პროექტები

მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების საკოორდინაციო ცხრილი

მოცემული დოკუმენტი მომზადებულია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ და წარმოადგენს საქართველოში მიგრაციის სფეროში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაციის ერთობლიობას.

საპროექტო მატრიცის პირველ სვეტში (Matrix) მოცემულია ძირითადი ცხრილი, რომელშიც თემატიკის მიხედვით წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის (ამ გრაფაზე ღილაკის დაჭერისას ავტომატურად გადადიხართ ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე, სადაც წარმოდგენილია შედარებით ვრცელი ინფორმაცია პროექტის შესახებ), პროექტის სახელწოდების, პროექტის მოკლე აღწერილობის, განხორციელების პროცესში ჩართული პარტნიორი ორგანიზაციების და პროექტის ხანგრძლივობის შესახებ.

მატრიცის მეორე სვეტში (Pie) წარმოდგენილია პროექტების შესახებ გრაფიკული და რაოდენობრივი მაჩვენებლები თემატური გადანაწილების მიხედვით კონკრეტულ ორგანიზაციების და სფეროების მიხედვით.

მესამე სვეტში (Archive) განთავსებულია არქივი, სადაც მატრიცის ყოველი განახლების შემდეგ თავს იყრის დასრულებული პროექტები.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა