ევროკავშირის კანონმდებლობა

წინამდებარე სექციაში განთავსებული ევროკავშირის სამართლებრივი აქტები ითარგმნა მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მიერ, ევროკავშირის პროექტის - „მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ (ENIGMMA) ფარგლებში. მოცემული ტექსტები წარმოადგენს არაოფიციალურ ქართულენოვან თარგმანს, რაც გასათვალისწინებელია მათი ციტირებისას ან/და ოფიციალურ წყაროდ მითითებისას სამეცნიერო-კვლევით, ანალიტიკურ თუ იურიდიულ დოკუმენტებში.

აღნიშნული მიზნებისთვის რეკომენდებულია გამოიყენოთ „ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში" (Official Journal of the European Union) გამოქვეყნებული შესაბამისი სამართლებრივი აქტის ოფიციალური ტექსტი.

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი