საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები თავიანთი საკონსულო ოლქების ფარგლებში ეწევიან შემდეგ საქმიანობას: საქართველოს ვიზის გაცემა, კონსულტაციის გაწევა, სამართლებრივი დაცვა, შუამდგომლობა, საკონსულო ლეგალიზაცია, საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემა, საკონსულო აღრიცხვის წარმოება, სანოტარო მოქმედებების შესრულება და სხვა. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ევალებათ: საქართველოს მოქალაქეთა რეგისტრაცია და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემა, სამოქალაქო აქტებისა და საქართველოს მოქალაქეთა რეგისტრაცია და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემა.

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

საქართველოს საელჩოები

საკონსულო დაწესებულებები

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდებს:http://mfa.gov.ge/Home.aspx  https://www.geoconsul.gov.ge/ka