რეინტეგრაცია

წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა. 

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა და სწორედ ამიტომ 2015 წლიდან სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების განსახორციელებლად, თანხა გამოიყოფა. აღნიშნული მიმართულებით, 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 600 ათასი ლარი დაიხარჯება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადააადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ აღნიშნული თანხა, საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გასცა, რაც რამდენიმე მნიშნელოვან მიზანს ემსახურება: უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების ღირსეული რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; მეორე მხრივ, პროგრამის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და, ასევე მიგრაციის და კერძოდ, რეინტეგრაციის ხელშეწყობის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება და განვითარება.

„საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამით გათვალისწინებულია სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის შემდეგი სერვისების მიწოდება:

 • სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
 • სოციალური პროექტების დაფინანსება, როგორც შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით, ასევე თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით;
 • იურიდიული დახმარება (კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე; წარმომადგენლობის გაწევა შესაბამის ორგანოებში; ფასიანი სახელმწიფო მომსახურების ანაზღაურება და სხვა.)
 • დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში;
 • სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვის ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე განხორციელდება საზოგადოებისინფორმირებისპროგრამა, რომლის ფარგლებში განხორციელებული აქტვობებით საზოგადოებას და დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდოთ შესაბამისი და ზუსტი ინფორმაცია იმ საქმიანობის შესახებ, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად, რათა ასევე, პირდაპირი თუ ირიბი გზებით აღნიშნული ინფორმაცია სწორად მივიდეს სამიზნე ჯგუფამდე.

საგრანტო პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები (საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ნებართვით), რომლებიც:

 • საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად, ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ ჰუმანიტარული სტატუსით;
 • სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდებიან „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მიზნით.

აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული მიმართულება თავის მხრივ ფარავს ქ. თბილისს, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარისა და გურიის რეგიონებს. დანარჩენ რეგიონებში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერას მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) ახორციელებს.

სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამაში გამარჯვებული არასამთავრობო ორგანიზაციებია:

 • ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი;
 • ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“;
 • ა(ა)იპ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“;
 • ა(ა)იპ წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი;
 • ა(ა)იპ ახალგაზრდა ადვოკატები;
 • ა(ა)იპ ვიპიარ ჯგუფი;

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:
ტელ: (+995) 32 243 11 00
           (+995) 32 231 13 37
ელ. ფოსტა: reintegration@mra.gov.ge
მისამართი: თამარაშვილის ქ. 15ა, 0177,
თბილისი, საქართველო
ვებ-გვერი: www.mra.gov.ge

დაკავშირებული დოკუმენტები:

პროექტი საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით - მეტი თანამშრომლობა დაცული საზღვრებისა და უსაფრთხო მიგრაციის მხარდასაჭერად

2013 წლის 15 დეკემბრიდან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ახორციელებს ახალ პროექტს საზღვრის და მიგრაციის მართვის სფეროში. პროექტის მიზანია საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება ევროკავშირს და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის, მხარდასაჭერად. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და 2017 წლის ივნისამდე გაგრძელდება.

პროექტი ოთხი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს:

- საზღვრის ინტეგრირებული მართვა
- არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა
- ქართველი დაბრუნებული მიგრანტების მდგრადი რეინტეგრაცია
- მიგრაციის მონაცემთა მართვის სისტემის განვითარება

ამასთან, პროექტის ფარგლებში მოქმედი მობილურობის ცენტრი სთავაზობს მხარდაჭერას ქვეყანაში დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს. საზოგადოებაში მდგრადი რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით პროექტის ფარგლებში მათთვის ხელმისაწვდომია როგორც სამედიცინო, ასევე დასაქმების და პროფესიული უნარების განვითარებისკენ მიმართული მომსახურება. მობილურობის ცენტრი მდებარეობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შენობაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: www.iom.ge და www.informedmigration.ge ან დარეკეთ: (+995 32) 2 600 955

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის 2012 წლის პროგრამის ფარგლებში

დაკავშირებული დოკუმენტები:

რეინტეგრაციის გზამკვლევი დაბრუნებული მიგრანტებისთვის

რეინტეგრაციის გზამკვლევი მოამზადა და გამოსცა (2016 წლის მაისი) სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ (სიდა) და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს (GPAM) - ფარგლებში და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან თანამშრომლობით.

მოცემული გზამკვლევი წარმოდგენილია რამდენიმე თემატური ბროშურის სახით და ემსახურება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების ინფორმირებულობის გაზრდას რეინტეგრაციისთვის საჭირო სხვადასხვა საკითხებზე.

 • ბიზნესი (637.33 KB)ბიზნესის დაწყება, გადასახადები, მეწარმეობის ხელშემწყობი პროგრამები
 • დასაქმება (561.2 KB)დასაქმების პორტალები, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსები, სტაჟირება
 • ჯანდაცვა (570.89 KB)საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, C ჰეპატიტის პროგრამა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
 • რეინტეგრაციის პროგრამები (565.66 KB)სახელმწიფო პროგრამა, IOM-ის პროგრამები
 • განათლება (592.8 KB)სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება
 • სოფლის მეურნეობა (620.94 KB)მიწის რეგისტრაცია, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო პროგრამები
 • ტრანსპორტი (582.25 KB)მუნიციპალური ტრანსპორტი, ავტომობილის რეგისტრაცია, ჯარიმები
 • ტრეფიკინგი და ოჯახური ძალადობა (537.94 KB)ტრეფიკინგის და ოჯახური ძალადობის დეფინიცია, სახელმწიფო სერვისები

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი