კვლევები

კვლევებში გამოხატული მოსაზრებები ავტორისეულია და არ ასახავს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ან მისი რომელიმე წევრი სამთავრობო უწყების ოფიციალურ პოზიციას.

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები

საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წლის 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბერის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. დეტალური მონაცემები აღწერის შედეგების შესახებ განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: http://census.ge/ge/results/census

ანგარიში მიგრაციის მდგომარეობის შესახებ საქართველოში

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.enigmma.ge

ურთიერთკავშირი საჯარო პოლიტიკას, მიგრაციასა და განვითარებას შორის

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.oecd.org/countries/georgia/interrelations-between-public-policy-migration-and-development-in-georgia-9789264272217-en.htm

მიგრაციის ზეგავლენა მოლდოვასა და საქართველოში მიგრანტთა მიერ დატოვებულ ბავშვებსა და ხანდაზმულებზე

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://mgsog.merit.unu.edu/research/moldova_georgia.php

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ცირკულარული მიგრაციის სქემების განვითარების შესაძლებლობა

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://gyla.ge/geo/news?info=1826

საქართველოში ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესის ანალიზი: მოლდოვის გამოცდილება და რეკომენდაციები

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://giss.org.ge/geo/publications/13

ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს

საქართველოს დიასპორა და მიგრანტთა გაერთიანებები გერმანიაში, საბერძნეთსა და თურქეთში - ტრანსნაციონალური რეალობა და კავშირები საქართველოსთან

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.enigmma.ge/ergem-project/

შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი