ლიტერატურა

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკაში მიგრაციის თემაზე არსებული ლიტერატურის ნუსხა: 

# Book Author
1 International Migration Khalid Koser
2 What is Migration History Christiane Harzig; Dirk Hoerder with Donna Gabaccia
3 Migration and Human Rights; The United Nations
Convention on Migration Worker's Rights
Paul De Guchteneire, Antoine Pecoud and Ryszard Chlewinski
4 Citizenship, Borders and Human Needs Rogers M. Smith
5 The Refugee in International Law Guy S. Goodwin-Gil and Jane McAdam
6 Imigration Worldwide Policies, Practicies and Trends Uma A. Segal, Doreen Elliott and Nazneen S. Mayadas
7 The Responsibility ro Protect Jared Genser, Irwin Cotler
8 Migration and International Legal Norms T. Alexander Aleinikoff; Vincent Chetail
9 International Migration Law Ryszard Cholewinski; Richard Perruchoud; Euan MacDonald
10 Migration in a Globalised World Cedric Augebert and Mohamed Kamel Dorai
11 Atlas of Global Development  
12 Researching country of origin information a training manual
13 The prohibition of torture human rights  handbook
14 The right to respect for  private and family life human rights  handbook

დაინტერესებულ პირებს წიგნებით სარგებლობა შეუძლიათ იუსტიციის სასწავლო ცენტრში. მის: სანდრო ეულის 3ა, თბილისი, 0186. საკონტაქტო პირი: მეგი ოდიშელიძე. ტელ: +995 599 50 98 40; E-mail: modishelidze@tcj.gov.ge

* წიგნები გადაცემულია GOVAC-ის პროექტის ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავდა მიგრაციის სფეროში აკადემიასა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას კვლევებისა და შესაძლებლობების გაღრმავების თვალსაზრისით. 

მიგრაციისა და თავშესაფრის ლექსიკონი - ევროპის მიგრაციის ქსელი (EMN)

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი