სამუშაო ჯგუფები

თემატური სამუშაო ჯგუფები

საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში შექმნილია თემატური სამუშაო ჯგუფები.

მოქალაქეობის არმქონეობის სამუშაო ჯგუფი

2011 წლის 25 თებერვალს, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, შეიქმნა მოქალაქეობის არმქონეობის სამუშაო ჯგუფი, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონეობის შემცირებისა და პრევენციის მიზნით, სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება და კომისიისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი

მიგრაციის მიმართულებით, საქართველოს მიერ საერთაშორისო პროცესებში მონაწილეობის გააქტიურების კვალდაკვალ და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) შექმნასთან ერთად, დღის წესრიგში დადგა ქვეყნის მიგრაციის სტრატეგიის არსებობის საკითხი. აღნიშნული დოკუმენტის შემუშავების მიზნით, 2011 წლის 19 მაისს ჩამოყალიბდა მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

სამუშაო ჯგუფმა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შეიმუშავა საქართველოს 2013–2015 წლების მიგრაციის სტრატეგია. იგი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2013 წლის 15 მარტს N59 დადგენილებით. პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაზეც, რომელიც მსსკ-მ დაამტკიცა 2013 წლის ივნისში.

2013-2015 წლების მიგრაციის სტრატეგიის ვადის ამოწურვის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა ახალი (2016-2020 წწ.) სტრატეგიის შემუშავების საკითხი რაც, თავის მხრივ, განსაზღვრული იყო ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმითაც. სტრატეგიის განახლებაზე მუშაობა დაიწყო 2014 წლის დეკემბერში. მსსკ-ს ყველა წევრ უწყებასთან ერთად მის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის, ეროვნული ბანკის და უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის წარმომადგენლები.

საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 14 დეკემბრის N662 დადგენილებით.

მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფი

მიგრაციის სფეროში სწორი პოლიტიკის დაგეგმვისა და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მიგრაციის მონაცემთა მოგროვებას და ჯეროვან ანალიზს.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიამ 2014 წლის 7 თებერვალს განავრცო მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფი და განუსაზღვრა სამოქმედო მიმართულებები. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

სამუშაო ჯგუფის მიერ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის - „მეტი მეტისთვის“ - ფარგლებში, პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად (მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)) აქტიური თანამშრომლობით მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის განვითარებაზე.

მიგრაციის რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი

რეგიონში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით, მიგრაციის რისკების ანალიზის სისტემის შექმნა და განვითარება სახელმწიფოს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

2015 წლის სექტემბერში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) ფარგლებში, შეიქმნა მიგრაციის რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი. მისი საქმიანობის მთავარი მიზანია მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკების ანალიზის განხორციელება. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

ინტეგრაციის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი

უცხოელთა ინტეგრაციის (2016) და სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო ჯგუფების (2011) შერწყმის საფუძველზე, 2017 წლის დეკემბერში მსსკ-ს გადაწყვეტილებით შეიქმნა ინტეგრაციის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. გაერთიანებული ჯგუფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: უცხოელთა ინტეგრაციის პოლიტიკის განვითარება და ამ სფეროს ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით გამოკვეთილი საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი რეკომენდაციებისა თუ საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება; და საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია.

სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.

მიგრაციის და განვითარების სამუშაო ჯგუფი

2016 წლის 25 მარტს, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, შეიქმნა მიგრაციის და განვითარების სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა, მიგრაციის პოტენციალის გამოყენების ხელშეწყობა ქვეყნის განვითარებისთვის. კომისიის ფარგლებში მიგრაციისა და განვითარების სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბების აუცილებლობა განაპირობა საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიაში ამ მიმართულებით წარმოდგენილმა კომპლექსურმა ამოცანებმა, რომელთა განხორციელებაც მოითხოვს სათანადო უწყებათაშორის კოორდინაციას. აღსანიშნავია, რომ მიგრაცია და განვითარების მიმართულება პირველად აისახა ქვეყნის სტრატეგიულ დოკუმენტში და საერთაშორისო ორგანიზაციების მზარდ ინტერესთან ერთად, მის წარმატებით განხორციელებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის.

სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, როგორც დიასპორასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი უწყება.

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი