მიგრაციისა და განვითარების გლობალური ფორუმი

მიგრაციისა და განვითარების გლობალური ფორუმი არის გაერო-ს წევრ ქვეყანათა ახალი ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს მიგრაციისა და განვითარების ურთიერთკავშირის მოწესრიგებას პრაქტიკული და ქმედებაზე ორიენტირებული მეთოდებით. იგი სამთავრობო დონეზე წარმართული არაფორმალური, არასავალდებულო, ნებაყოფლობითი თანამშრომლობაა და შედეგია იმ ათწლიანი საერთაშორისო დიალოგისა, რომელიც მიმდინარეობს მიგრაციასა და განვითარებას შორის მზარდი კავშირის თემატიკაზე. აღნიშნული პროცესი ასახავს მიგრაციის საკითხებზე წმინდათ ეროვნულ მიდგომათა შეზღუდვების დინამიურად აღიარების პროცესსა და გლობალური დონის გავლენებს სამთავრობათაშორისო ბაზაზე. ხსენებულ საკითხებში საზოგადოებრივი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, პროცესში თავიდანვე ჩართულ იქნენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც.

მიგრაციისა და განვითარების გლობალური ფორუმის პირველი სხდომა გაიმართა 2007 წელს. იმ ინიციატივებს შორის, რომელიც წინ უსწრებდა მიგრაციისა და განვითარების გლობალური ფორუმის შექმნას არის:

  • გაერო-ს მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ კაიროს 1994 წლის კონფერენცია, რომლის დროსაც მიღებული იქნა სამოქმედო პროგრამა, სადაც ერთი თავი (X) ეძღვნებოდა საერთაშორისო მიგრაციას და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: გადარიცხვები, დროებითი მიგრაცია, ცოდნის გადაცემა, უნარები და ტექნოლოგიები და ა.შ. ასევე, მოუწოდებს „საერთაშორისო დონეზე მოწესრიგებული მიგრაციისკენ, რაც პოზიტიურ გავლენა მოახდენს როგორც მიმღებ, ასევე გამგზავნ საზოგადოებებზე“;
  • საერთაშორისო მიგრაციის გლობალური კომისია, რომელიც შეიქმნა 2003 წელს გაერო-ს გენერალური მდივნის კოფი ანანის ინიციატივით. კომისიამ თავისი ანგარიში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას წარუდგინა 2005 წელს. დოკუმენტი მოიცავს ღონისძიებათა ექვს პრინციპს და ფარავს ადამიანთა მობილურობისა და მიგრაციის მართვის ყველა ასპექტს, მათ შორის მიგრაციასა და განვითარებას შორის კავშირებს;
  • გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 2006 წლის 14-15 სექტემბრის უმაღლესი დონის დიალოგი საერთაშორისო მიგრაციის საკითხებზე, სადაც გაერო-ს გენერალური მდივანი და მისი საგანგებო წარმომადგენელი საერთაშორისო მიგრაციის საკითხებში, გამოვიდნენ „მიგრაციისა და განვითარებისათვის გლობალური ფორუმის“ შექმნის იდეით. აღნიშნული ინიციატივა მხარდაჭერილი იქნა გაერო-ს წევრი ქვეყნების უმრავლესობის მიერ. ამასთანავე, ბელგიის მხრიდან წამოვიდა შეთავაზება ფორუმის გახსნაზე. პირველი შეხვედრა გაიმართა ბრიუსელში, 2007 წლის ივლისში, რომელსაც დაესწრო გაერო-ს გენერალური მდივანი.

მიგრაციისა და განვითარების გლობალური ფორუმის ამოცანებია:

  • უზრუნველყოს შესაბამისი სივრცით გადაწყვეტილებების მიმღებები და მაღალი დონის პრაქტიკოსები, რათა მათ არაფორმალურად განიხილონ არსებული პოლიტიკა, პრაქტიკული გამოწვევები და მიგრაციისა და განვითარების ურთიერთკავშირის შესაძლებლობები. ასევე, მოახდინოს სხვა მონაწილე მხარეების ჩართვა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, ექსპერტებისა და მიგრანტთა ორგანიზაციების, რათა დაჩქარდეს პრაქტიკული და ქმედებაზე ორიენტირებული შედეგის მიღება ეროვნულ, ორმხრივ და საერთაშორისო დონეებზე;
  • წარმატებული გამოცდილების გაზიარება, რომელიც შეიძლება გადმოტანილი ან ადაპტირებული იქნას სხვა გარემოებებში, რათა სრულად მოხდეს მიგრაციის და მიგრაციული ნაკადების განვითარების პოზიტიური ეფექტის რეალიზაცია;
  • გამოაშკარავდეს ინფორმაციული, პოლიტიკის და ინსტიტუციონალური ხარვეზები, რათა ხელი შეეწყოს მიგრაციისა და განვითარების პოლიტიკას შორის ურთიერთქმედებას და მათ მიმართულებათა თანხვედრას, როგორც რეგიონულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე;
  • მიგრაციისა და განვითარების საკითხებზე დამყარდეს პარტნიორული და სათანამშრომლო ურთიერთობები ქვეყნებსა და სხვა ჩართულ მხარეებს შორის, როგორებიცაა საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიასპორები, მიგრანტები და აკადემია;
  • ჩამოყალიბდეს საერთაშორისო პრიორიტეტები და დღის წესრიგი მიგრაციისა და განვითარების საკითხებზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდი: www.gfmd.org

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი