სასარგებლო ბმულები

კომისიის წევრები (ანბანური თანმიმდევრობით)

საკონსულტაციო სტატუსის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციები
(ანბანური თანმიმდევრობით)

საკონსულტაციო სტატუსის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციები
(ანბანური თანმიმდევრობით)

 

საკონსულო მომსახურებები: https://geoconsul.gov.ge/ka

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საწინააღმდეგო პოლიტიკა

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი