სასარგებლო ბმულები

კომისიის წევრები (ანბანური თანმიმდევრობით)

საკონსულტაციო სტატუსის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციები
(ანბანური თანმიმდევრობით)

საკონსულტაციო სტატუსის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციები
(ანბანური თანმიმდევრობით)

დიასპორის ვებ-პორტალი: TANAMEMAMULE.GE

 

საკონსულო მომსახურებები: GEOCONSUL.GOV.GE

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საწინააღმდეგო პოლიტიკა

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი