საერთაშორისო პროექტები

მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების საკოორდინაციო ცხრილი

მოცემული დოკუმენტი მომზადებულია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ და წარმოადგენს, საქართველოში მიგრაციის სფეროში მიმდინარე და უკვე განხორციელებული პროექტების შესახებ, თემატური მიმართულებების მიხედვით მონაცემების ერთობლიობას.

მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში (ENIGMMA)

პროექტი “მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში” (ENIGMMA) ერთ-ერთი შედეგია იმ მუდმივი წარმატებებისა, რომელსაც საქართველო აღწევს ევროკავშირი-საქართველოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების, ევროკავშირი-საქართველოს სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის, მობილურობის პარტნიორობისა და სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის ხელშეკრულებების განხორციელების პროცესში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, აღოსავლეთ პარტნიორობის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში. პროექტი დაიწყო 2013 წლის დეკემბერში და იგი გაგრძელდება 2017 წლის ივნისამდე.

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ–გვერდზეhttp://www.enigmma.ge/

საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით

პროექტი "საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით" დაფინანსებულია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის 2012 წლის პროგრამის ფარგლებში და მას ახორციელებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მისია საქართველოში. პროექტი დაიწყო 2013 წლის 15 დეკემბერს და ის 2017 წლის ივნისამდე გაგრძელდება. მისი მსვლელობის მანძილზე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია განახორციელებს კომპლექსურ და ინტერგრირებულ მოქმედებებს, რომელთა მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს ხელისუფლებას საზღვრის და მიგრაციის მართვის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და ინსტიტუციური მიდგომების ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით განვითარებაში.

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ–გვერდზეhttp://informedmigration.ge

ევროკავშირის პარტნიორობა მობილურობისათვის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება საქართველოში მიზნობრივიც ცირკულარული მიგრაციისა და დიასპორის მობილიზაციის გზით

პროექტის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს მიგრაციის პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში ქართული მხარის მხარდაჭერას, ცირკულარული მიგრაციის სქემის გამოცდას გერმანიასა და საქართველოს შორის, დიასპორის მობილიზაციას სხვადასხვა კონფერენციებისა და ბიზნეს იდეების მხარდაჭერის ღონისძიებების საშუალებით. დაგეგმილია, ასევე მიღებული გამოცდილების საფუძველზე სახელმძღვანელოს შექმნა ევროკავშირის პარტნიორობა მობილურობისათვის ფარგლებში შემუშავებული სხვა პროგრამებისა და ინიციატივებისათვის.

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ–გვერდზეwww.migration-georgia.alumniportal.com

საინფორმაციო ბიულეტენები

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი                                                                   

 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

 

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

 

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა)

 

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი