ევროკავშირის კანონმდებლობა

წინამდებარე სექციაში განთავსებული ევროკავშირის სამართლებრივი აქტები ითარგმნა მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მიერ, ევროკავშირის პროექტის - „მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ (ENIGMMA) ფარგლებში. მოცემული ტექსტები წარმოადგენს არაოფიციალურ ქართულენოვან თარგმანს, რაც გასათვალისწინებელია მათი ციტირებისას ან/და ოფიციალურ წყაროდ მითითებისას სამეცნიერო-კვლევით, ანალიტიკურ თუ იურიდიულ დოკუმენტებში.

აღნიშნული მიზნებისთვის რეკომენდებულია გამოიყენოთ „ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში" (Official Journal of the European Union) გამოქვეყნებული შესაბამისი სამართლებრივი აქტის ოფიციალური ტექსტი.

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი